Doel & werkwijze

Doel & werkwijze

De Stichting Second Chance Foundation is aangewezen als een ANBI Stichting – een Algemeen Nut Beogende Instelling, of wat informeler: “een goede doelen stichting”. In de statuten is het doel omschreven als:

Het behartigen van het algemeen belang, speciaal op maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied onder meer door het stimuleren, (doen) ontwikkelen en (laten) verschaffen van informatie en voorlichting over relevante maatschappelijke, culturele en sociale onderwerpen; het stimuleren van- en bijdragen aan een maatschappelijke discussie over deze onderwerpen. Zij doet dat door het initiëren, stimuleren en (laten) uitvoeren van projecten die bijdragen aan het bereiken van het doel van de stichting.

De Second Chance Foundation wil een facilitator zijn voor (groepen van) individuen die niet beschikken over de mogelijkheden om maatschappelijk nuttige en belangrijke projecten te realiseren. De stichting ondersteunt bij de uitwerking en ontwikkeling van projecten, stelt haar netwerk ter beschikking, genereert fondsen, regelt zaken, kan optreden als secretariaat etc. Het bestuur beslist over het al dan niet adopteren en honoreren van projecten.
Er is geen beroepsmogelijkheid.
maan
De projecten mogen géén commerciële (neven) doelen hebben en moeten passen in de doelstelling van de stichting. Het bestuur initieert en stimuleert projecten die naar haar oordeel de moeite waard zijn. Iedereen kan een project aanbieden.

Het bestuur beoordeeld of het project in de doelstelling past en haalbaar is. Indien het bestuur een project – in principe – adopteert zal zij zich sterk maken om de middelen voor de uitvoering van het project te genereren. Dat gebeurt door het verwerven van subsidies, giften en legaten van charitatieve instellingen, overheden en particulieren.

Als de middelen zijn verworven, wordt een definitief besluit genomen over honorering van het project. Dan pas wordt het geld aan de aanvrager ter beschikking gesteld. Tot dat moment is de aanvrager verantwoordelijk voor alle kosten die hij zelf voor het project maakt of heeft gemaakt. De Stichting ondersteund aanvragers bij de voorbereiding van het project met raad en met daad, bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van ons netwerk, secretariaatsondersteuning, het uitwerken van het projectplan e.d.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Het bestuur en haar accountant houdt toezicht op de besteding van de toegewezen middelen. De Second Chance Foundation is daarmee een ‘facilitator’ voor maatschappelijk interessante en belangrijke initiatieven van individuen die niet over het netwerk en de infrastructuur beschikken voor het uitvoeren van projecten; de Second Chance Foundation zorgt voor de ‘red tape’ zodat de initiator zich op de uitvoering van het project kan richten.